Služby

DOMOV U SPASITELE je začleněn se svými službami mezi Domovy pro seniory

Poslání DOMOVA U SPASITELE:

Posláním pobytové služby je poskytovat odpovídající podporu a péči osobám, které z důvodu věku , dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a snižující se soběstačnosti již vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a tudíž nemohou již nadále žít ve svém přirozeném prostředí.

Cílem DOMOVA U SPASITELE je uživatelům prostřednictvím služby umožnit dožít kvalitní , důstojný a bezpečný život.Služba vychází z možností, přání a potřeb uživatelů. Motivujeme uživatele k činnostem, které zlepšují jejich zdravotní stav a tím i jejich sociální situaci. Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou, se společenským prostředím a přáteli.

 

Zásady služby:

 • Přistupovat ke každému uživateli individuálně
 • Službu poskytovat vždy přívětivě, důstojně a vlídně
 • Respektovat osobnost uživatele, jeho přání a potřeby.
 • Poskytovat ochranu práv uživatele.
 • Usilovat o vzájemnou důvěru uživatele a dodržovat mlčenlivost a diskrétnost

Organizace Poskytuje:

 • Ubytování a služby související s bydlením – (úklid, praní prádla)
 • Stravování
 • Nepřetržitou ošetřovatelskou službu – (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu)
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při osobní hygieně
 • Aktivity pro trávení volného času a sociálně terapeutické činnosti. Výtvarné práce, kondiční cvičení, kulturní programy a akce, výlety.
 • Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím – (např. služba kadeřníka, pedikúry, zájezdy s pobytem, kulturní akce.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jednání s institucemi a osobami,poradenství,nákupy, zprostředkování lékařské péče, podporu zajištění osobních potřeb a záležitostí.
 • Péče o křesťanský život věřících uživatelů

Komu je služba určena:

 • Služba je určena osobám starších 65 let, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a kteří nemohou vzhledem ke snížené soběstačnosti a zdravotnímu stavu zůstat v přirozeném domácím prostředí.
 • Osobám kterým není možné prostřednictvím rodiny a jiné sociální služby zajistit potřebnou podporu a péči v jejich každodenním životě.

 

Komu služba není určena:

 • Osobám jejichž zdravotní stav či chování z důvodu duševní poruchy by závažně narušovalo kolektivní soužití.( Viz.vyhláška 505/2006 Sb.,§ 36)
 • Osobám které potřebují neustálý dohled z důvodu onemocnění demencí (bloudí, odcházejí z budovy) Osobám těžce zdravotně tělesně postiženým, které potřebují speciální ,odbornou péči a jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Osobám závislých na návykových látkách, např.alkohol, drogy.
 • Osobám , které požadují jinou službu a jimž nelze prostřednictvím služby domova pomoci naplnit jejich osobní cíle a potřeby.

Kapacita Domova je 45 lůžek. Klienti jsou ubytováni převážně v dvoulůžkových pokojích, dále jsou zde dva třílůžkové a tři jednolůžkové pokoje ,sociální zařízení je na každém patře a budově společné.Budova je vybavena osobním výtahem a schodišťovou plošinou.

O klienty se stará 30 stálých zaměstnanců. Jídla se připravují ve vlastní kuchyni, včetně diet.

Cena za poskytované služby ubytování a stravu je 360 Kč na den.Pokud by klientům při úhradě služeb za kalendářní měsíc nezůstala částka alespoň ve výši 15% jejich měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží ale v návaznosti na ustanovení § 73 odst.3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách je možná dohoda o finanční spoluúčasti úhrady za pobyt s rodinnými příslušníky.

Zájemci o službu si mohou zařízení přijít prohlédnout. Na místě dostanou další potřebné informace.